Juridische documenten

download als PDF

Algemene voorwaarden van PE Projects

zoals gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Heesch.

ARTIKEL 1: BEGRIPPEN
In deze Algemene voorwaarden zijn de navolgende begrippen, die telkens in de tekst van de Algemene voorwaarden aanvangen met een hoofdletter, als volgt omschreven:
a) Aansluitsnelheid: de snelheid waarmee de internet service provider, in casu PE Projects, te bereiken is;

b) Identificatiegegevens: inloggegevens en wachtwoord door PE Projects beschikbaar gesteld aan Opdrachtgever en benodigd door Opdrachtgever voor de toegang tot de systemen van PE Projects;

c) Internetdiensten: de door PE Projects te verlenen diensten bestaande uit domeinregistratie, ontwerpen en ontwikkelen van websites, onderhoud van websites, opslag en elektronisch transport van gegevens van en naar het internet, cybercasting, streaming video en internet consultancy diensten;

d) Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC 1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en daaruit voortvloeiende toepassingen en uitwerkingen;

e) Offerte: iedere offerte of aanbieding van PE Projects aan Opdrachtgever;

f) Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die diensten of goederen van PE Projects afneemt, dan wel met wie PE Projects een Overeenkomst aangaat, of met wie PE Projects in onderhandeling is over een Overeenkomst met inbegrip van degene aan wie een Offerte is
uitgebracht;

g) Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen PE Projects en Opdrachtgever, alsmede elke wijziging en aanvulling daarop, op grond waarvan PE Projects aan Opdrachtgever diensten verleent, werkzaamheden verricht of goederen levert;

h) Webserver: een computersysteem waarop de websites zijn geplaatst en die via internet bereikbaar zijn.

ARTIKEL 2: ALGEMEEN
a) Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes van PE Projects, op alle door PE Projects gesloten Overeenkomsten, zowel die tot het verrichten van diensten, van werkzaamheden als die tot het leveren van zaken krachtens koop/verkoop.

b) De toepasselijkheid van andere algemene of bijzondere voorwaarden of bedingen wordt door PE Projects uitdrukkelijk van de hand gewezen.

c) Van deze Algemene voorwaarden afwijkende nadere overeenkomsten of bepalingen, zijn alleen verbindend indien deze door PE Projects schriftelijk zijn bevestigd aan Opdrachtgever. Eventueel overeengekomen, van deze voorwaarden afwijkende, bepalingen geven Opdrachtgever geen recht op toepassing van die bepalingen bij toekomstige Overeenkomsten.

ARTIKEL 3: OFFERTE EN OVEREENKOMST
a) Een Offerte bindt PE Projects niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het in onderhandeling treden over de totstandkoming van een Overeenkomst.

b) Offertes zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Eventuele extra kosten, prijsverhogingen, vertraging in de levering en andere gevolgen van wijzigingen, afwijkingen en fouten in deze gegevens, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

c) Alle Offertes zijn gebaseerd op de lonen en tarieven geldend op de in de Offerte genoemde datum. Prijsverhogingen, als gevolg van gewijzigde belastingen, sociale lasten of wettelijke maatregelen, opkomende na de in de Offerte genoemde datum doch voor het tijdstip van de levering of dienstverlening, worden door PE Projects aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

d) 1. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen, is PE Projects gerechtigd deze verhogingen aan de Opdrachtgever door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door PE Projects worden uitgegeven en in werking treden, dan is PE Projects gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
2. Ingeval de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen zoals hiervoor in dit artikel vermeld, binnen een kortere termijn dan 3 maanden, is Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

e) Opdrachtgever is gehouden op eerste verzoek van PE Projects de bij de Offerte behorende ontwerpen, monsters en modellen franco aan PE Projects te retourneren, indien niet binnen zestig dagen na de in de Offerte genoemde datum aan PE Projects op basis van deze Offerte een Overeenkomst met PE Projects tot stand is gekomen. Bij gebreke van zodanige terugzending is PE Projects gerechtigd aan Opdrachtgever de voor het opstellen en uitbrengen van die Offerte
gemaakte kosten in rekening te brengen.

f) Een Overeenkomst tussen PE Projects en Opdrachtgever komt tot stand na schriftelijke bevestiging door PE Projects aan Opdrachtgever van de Overeenkomst dan wel zodra PE Projects start met de uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever, welke van de twee gebeurtenissen eerder is.

ARTIKEL 4: ONDERWERP VAN DE OVEREENKOMST
a) PE Projects verleent en/of levert aan Opdrachtgever de Internetdiensten, werkzaamheden en goederen die in de Overeenkomst zijn gespecificeerd. Opdrachtgever voorziet PE Projects van de ten behoeve van de Internetdiensten benodigde gegevens in het door PE Projects opgegeven formaat. Daartoe verstrekt PE Projects aan Opdrachtgever informatie onder andere ten aanzien van het formaat waarin de gegevens van Opdrachtgever dienen te worden verwerkt.

b) Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst in de inhoud, omvang of samenstelling van de door PE Projects aan Opdrachtgever te verlenen Internetdiensten, is PE Projects slechts tot medewerking hieraan verplicht, indien en voorzover zulks, uitsluitend ter beoordeling door PE Projects, in verband met de stand van de werkzaamheden, met derden gesloten overeenkomsten en de overeengekomen levertijd, redelijkerwijs nog mogelijk is. In dat geval is Opdrachtgever verplicht aan PE Projects door haar reeds gemaakte kosten, ook indien deze voor de uitvoering van de Overeenkomst in haar definitieve vorm nodeloos zijn gemaakt, te vergoeden, zulks overeenkomstig het bepaalde in artikel 21 lid b.

c) Op de voorgestelde wijzigingen is het bepaalde in artikel 3 van overeenkomstige toepassing.

d) Het is Opdrachtgever niet toegestaan Internetdiensten te wederverkopen, te wederverhuren dan wel anderszins in gebruik af te staan aan derden, tenzij PE Projects daartoe haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming verleent.

ARTIKEL 5: VERPLICHTINGEN PE PROJECTS
a) PE Projects zal zich naar beste weten en kunnen inspannen de verbindingen tussen haar systemen en het internet beschikbaar te houden. PE Projects kan er niet voor instaan dat haar systemen continue en onbelemmerd beschikbaar zijn noch kan PE Projects er voor instaan dat Opdrachtgever te allen tijde gebruik kan maken van de in dit artikel bedoelde Internetdienst. Met name tijdens door PE Projects te verrichten onderhoudswerkzaamheden kan onderbreking van de
Internetdiensten plaats vinden. PE Projects zal Opdrachtgever tijdig informeren omtrent elke door PE Projects voorziene onderbreking van de Internetdienst.

b) PE Projects zal zich naar beste weten en kunnen inspannen de Aansluitsnelheid en de beschikbare bandbreedte op een acceptabel niveau te houden. PE Projects kan er niet voor instaan dat de gegevens van Opdrachtgever continue op een zelfde Aansluitsnelheid bereikbaar zijn of dat de beschikbare bandbreedte voor de elektronische gegevens van Opdrachtgever steeds toereikend zal zijn.

c) PE Projects zal zich naar beste weten en kunnen inspannen de op zijn systemen opgeslagen gegevens te beveiligen. PE Projects zal de op zijn systemen opgeslagen gegevens niet ter beschikking van derden stellen, tenzij PE Projects op grond van regelgeving of rechterlijke uitspraak daartoe verplicht wordt.

ARTIKEL 6: VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER
a) Opdrachtgever is gehouden PE Projects alle medewerking te verlenen ten einde PE Projects in staat te stellen haar verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst deugdelijk te kunnen nakomen.

b) Opdrachtgever zal PE Projects steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke/relevante gegevens of inlichtingen verschaffen.

c) Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en de juiste toepassing van de geleverde zaken en/of programmatuur, alsmede voor het adequaat beveiligen daarvan.

d) Indien is overeengekomen dat Opdrachtgever apparatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.

e) Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken voormeld, ter beschikking van PE Projects staan of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen daaromtrent voldoet, kan dit tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst leiden en kunnen extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van PE Projects in rekening worden gebracht.

f) Opdrachtgever is gehouden zich bij het gebruik van Internetdiensten te gedragen conform de Netiquette en conform hetgeen in maatschappelijk verkeer betaamt. Het is Opdrachtgever in dat kader niet toegestaan gegevens openbaar te maken of PE Projects te voorzien van gegevens die in strijd zijn met de wet, regelgeving, openbare orde of goede zeden dan wel die de rechten van derden of de goede naam van PE Projects kunnen schaden. Van dergelijke situaties is in ieder geval sprake indien gegevens betrekking hebben op discriminatie, obsceniteiten, drugs, vuurwapens, explosieven, gestolen goederen en dergelijke of elektronische verwijzingen (links) op te nemen naar websites waar dergelijke gegevens geopenbaard worden. PE Projects is gerechtigd de toegang tot dergelijke
gegevens te blokkeren dan wel dergelijke gegevens te verwijderen van haar systemen.

g) Opdrachtgever is gehouden zich bij het gebruik van de Internetdiensten duidelijk te identificeren ten einde misverstand omtrent haar identiteit te voorkomen.

h) Opdrachtgever dient zorgvuldig om te gaan met zijn Identificatiegegevens. Bij het geringste vermoeden van misbruik van Identificatiegegevens door Opdrachtgever of derden dan wel het uitlekken van Identificatiegegevens dient Opdrachtgever dit onverwijld te melden aan PE Projects. PE Projects is bevoegd Identificatiegegevens in te trekken, aan te passen en/of te wijzigen indien de betrouwbaarheid van de Identificatiegegevens in het geding is.

i) Indien door Opdrachtgever door het gebruik van Internetdiensten grensoverschrijdend gegevensverkeer plaatsvindt, vrijwaart Opdrachtgever PE Projects voor aanspraken van derden als gevolg van dit grensoverschrijdende gegevensverkeer.

j) Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanvragen, verkrijgen en behouden van vergunningen.

ARTIKEL 7: LEVERING
a) Levering geschiedt niet franco, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

b) Opgegeven levertijden en termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering c.q. beëindiging van de werkzaamheden dient PE Projects derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Bij levering c.q. het verrichten van werkzaamheden in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie
beschouwd en kan op overeenkomstige wijze worden gefactureerd.

c) Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op Opdrachtgever op het moment van levering.

d) Het risico van zaken die zich vanwege te verrichten werkzaamheden onder het beheer van PE Projects bevinden, blijft bij Opdrachtgever berusten. Opdrachtgever is verplicht de zaken adequaat verzekerd te hebben en te houden gedurende de tijd dat de zaken zich in het beheer van PE Projects bevinden.

e) Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de eerste termijn bij de Overeenkomst vervalt, zal de feitelijke levering niet eerder hoeven plaats te vinden dan na ontvangst van de eerste termijnbetaling.

f) Indien het niet mogelijk blijkt zaken aan Opdrachtgever te leveren dan wel de te verrichten werkzaamheden uit te voeren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van Opdrachtgever, behoudt PE Projects zich het recht voor de zaken c.q. de materialen die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan. PE Projects stelt Opdrachtgever schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de
uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop Opdrachtgever PE Projects in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken te leveren.

g) Indien Opdrachtgever ook na verloop van de door PE Projects gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is Opdrachtgever door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft PE Projects het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

h) Het voorafgaande laat de verplichting van Opdrachtgever de overeengekomen prijs c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten te voldoen onverlet.

i) PE Projects is bevoegd om ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van Opdrachtgever vooruitbetaling of zekerheid te verlangen alvorens tot levering over te gaan en/of met de werkzaamheden een aanvang te maken.

ARTIKEL 8: VOORTGANG, UITVOERING WERKZAAMHEDEN
a) Wanneer de leveringen of werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van PE Projects niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is PE Projects gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten, waaronder begrepen voorrijkosten, aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

b) Indien tijdens de uitvoering van de door PE Projects aangenomen werken blijkt, dat deze onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van de aan PE Projects niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook heeft PE Projects het recht te vorderen dat de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer het zelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. PE Projects heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door PE Projects verrichte werkzaamheden of gemaakte kosten.

c) Alle onkosten welke door PE Projects worden gemaakt ten verzoeke van Opdrachtgever komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 9 MEERWERK
a) Alle wijzigingen in aangenomen werk worden, wanneer daaruit meer kosten ontstaan, als meerwerk verschuldigd.

b) Meerwerk dient mondeling of schriftelijk tussen PE Projects en Opdrachtgever overeengekomen te worden en zo nodig schriftelijk te worden bevestigd.

c) Minderwerk zal niet worden verrekend.

ARTIKEL 10: RECLAMES/OPLEVERING
a) Opdrachtgever is verplicht direct na het in ontvangst nemen van de zaken c.q. bij het beëindigen van werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Indien Opdrachtgever zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient Opdrachtgever PE Projects binnen 24 uur na ontvangst van de zaken hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door onmiddellijke schriftelijke bevestiging ervan aan PE Projects.

b) Overige reclames, ook ter zake van verrichte werkzaamheden dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken of beëindiging van de werkzaamheden aan PE Projects te worden gemeld.

c) Indien bovengenoemde reclames niet binnen de daar genoemde termijnen aan PE Projects kenbaar zijn gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de uit te voeren werkzaamheden geacht goed te zijn uitgevoerd.

d) Reclames schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

e) PE Projects dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.

f) In geval van afkeuring van de zaken en/of werkzaamheden zal PE Projects in de gelegenheidworden gesteld de afgekeurde zaken en/of werkzaamheden te  herstellen/opnieuw te leveren dan wel alsnog conform de Overeenkomst uit te voeren.

g) Verwerkte en/of wederverkochte zaken worden geacht te zijn goedgekeurd, zonder dat Opdrachtgever nog enig reclamerecht toekomt.

h) Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.

i) Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van PE Projects indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.

j) In alle gevallen geschiedt retourzending op een door PE Projects te bepalen wijze. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtgever, tenzij PE Projects de reclame gegrond verklaart.

k) In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 19.

ARTIKEL 11: DOMEINREGISTRATIE
a) Registratie van een door Opdrachtgever opgegeven domeinnaam vindt plaats voor rekening en risico van Opdrachtgever. PE Projects kan er niet voor instaan dat registratie van een door Opdrachtgever opgegeven domeinnaam wordt aanvaard of dat de door Opdrachtgever opgegeven domeinnaam tijdens de registratieprocedure niet door een derde wordt geregistreerd.

b) Opdrachtgever zal PE Projects vrijwaren voor aanspraken van derden als gevolg van het registreren van een door Opdrachtgever opgegeven domeinnaam.

ARTIKEL 12: ONTWERPEN, BOUWEN EN ONDERHOUD VAN WEBSITES
a) Het ontwerpen van een website vindt plaats in overleg met Opdrachtgever. PE Projects kan evenwel niet instaan voor geringe afwijkingen tussen het ontwerp van de website en de op basis daarvan gebouwde website.

b) PE Projects is gerechtigd om diens naam op een bescheiden wijze op de website op te nemen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De wijze waarop deze naamsvermelding zal plaatsvinden wordt in onderling overleg vastgesteld.

c) Opdrachtgever zal voor het onderhoud van een website benodigde gegevens tijdig, doch in ieder geval 24 uur voor het geplande onderhoud, aan PE Projects beschikbaar stellen.

d) PE Projects kan er niet voor instaan dat de website van Opdrachtgever continue en onbelemmerd bereikbaar is tijdens door PE Projects te verrichten onderhoudswerkzaamheden aan de website van Opdrachtgever.

e) Opdrachtgever verkrijgt een volledig niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van het (grafisch) ontwerp voor de website vanaf het moment dat er door Opdrachtgever volledig is voldaan aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst met PE Projects.

f) Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verwerven van licenties bij derden voor auteursrechtelijk materiaal (waaronder: fonts, software, huisstijlelementen, foto’s, composities e.d.) dat op verzoek van Opdrachtgever in de website zal worden gebruikt.

g) PE Projects behoudt copyrights op de losse elementen daar waar het gaat om eigen beeldcreaties, programmeringen, teksten, beeldconcepten e.d..

h) Het is Opdrachtgever toegestaan om voor het dagelijks gebruik van de website binnen de met PE Projects schriftelijk overeengekomen grenzen wijzigingen in de inhoud van de databases, achterliggende pagina’s en de boomstructuren aan te brengen.

i) Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van PE Projects een variant of afgeleide van het ontwerp te maken of (elementen van) het ontwerp binnen andere ontwerpen of werken toe te passen of te gebruiken.

ARTIKEL 13: OPSLAG EN TRANSPORT VAN GEGEVENS VIA INTERNET (HOSTING)
a) Opdrachtgever zal zorgvuldig gebruik maken van door PE Projects beschikbaar gestelde server en overige apparatuur en programmatuur en elke mogelijk daaraan schade veroorzakende activiteit vermijden. Opdrachtgever vrijwaart PE Projects voor aanspraken van derden terzake.

b) Het is Opdrachtgever niet toegestaan de beveiliging en de werking van de in dit artikel door PE Projects aangeboden Internetdienst en of bronaanduidingen van elektronische berichten of gegevens te veranderen of te ondermijnen. Indien Opdrachtgever voornemens is tot activiteiten waaruit veel elektronisch verkeer te verwachten is, dient hij PE Projects daarvan tijdig op de hoogte te stellen.

c) Het is Opdrachtgever niet toegestaan ongevraagde e-mails, gegevens of informatie te (doen) verzenden via de systemen van PE Projects. Het is Opdrachtgever evenmin toegestaan medewerking te verlenen aan of activiteiten te ontwikkelen die ertoe leiden dat buitensporig en ongewenst berichtenverkeer via de systemen van PE Projects plaatsvindt. Opdrachtgever vrijwaart PE Projects voor aanspraken van derden terzake.

ARTIKEL 14: EIGENDOMSVOORBEHOUD
a) De eigendom van door PE Projects aan Opdrachtgever geleverde goederen gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas over op Opdrachtgever nadat deze al hetgeen hij krachtens de Overeenkomst aan PE Projects verschuldigd is, volledig heeft voldaan.

b) Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is PE Projects gerechtigd de door haar aan Opdrachtgever geleverde goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen voor rekening en risico van Opdrachtgever bij Opdrachtgever weg te halen of te doen halen. Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een zonder rechtelijke tussenkomst direct opeisbare boete ter grootte van 10% van de op dat moment nog openstaande facturen. De openstaande facturen zijn in dat geval direct opeisbaar.

ARTIKEL 15: PRIJS EN BETALING
a) De door Opdrachtgever verschuldigde vergoeding(en) zijn gespecificeerd in de Overeenkomst. Door PE Projects opgegeven prijzen en tarieven zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

b) PE Projects is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven te wijzigen. Wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat zij ingaan bekend gemaakt. Indien Opdrachtgever zich niet met de prijswijziging kan verenigen heeft hij het recht de Overeenkomst te beëindigen met ingang van de datum waarop de prijswijziging ingaat en met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

c) Betaling door Opdrachtgever geschiedt binnen veertien dagen na factuurdatum zonder opschorting of verrekening, bij gebreke waarvan Opdrachtgever in verzuim is en per de vervaldatum rente verschuldigd is gelijk aan 2% per maand over het totaal openstaande bedrag verhoogd met BTW. In dat geval kan de vordering tevens uit handen worden gegeven en komen de invorderingskosten voor rekening van Opdrachtgever met een minimum van 15% van het totaal
openstaande bedrag verhoogd met BTW en de hiervoor genoemde rente dan wel met een bedrag gelijk aan € 150,- , welke van de twee het hoogste is.

d) Ingeval een Opdrachtgever een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, zal diens recht op verrekening niet uitgesloten worden.

e) In geval van niet tijdige betaling is PE Projects bevoegd terstond haar werkzaamheden, leveringen en/of overige verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten.

f) PE Projects heeft het recht, voor elke aan Opdrachtgever verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., administratiekosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen. PE Projects zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.

ARTIKEL 16: DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
a) Een Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de in de Overeenkomst vermelde periode (“contractsperiode”) en wordt, indien sprake is van een duurovereenkomst, telkenmale stilzwijgend verlengd voor de oorspronkelijke periode, tenzij de Overeenkomst wordt beëindigd overeenkomstig lid 3 van dit artikel.

b) Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, geldt dat de in lid 1 bedoelde contractsperiode nooit langer dan 1 jaar zal zijn.

c) Elk der partijen is bevoegd de Overeenkomst te beëindigen door middel van opzegging tegen het eind van de contractsperiode met in acht neming van een opzegtermijn van 3 maanden.

d) Ieder der partijen is gerechtigd de Overeenkomst buiten rechte schriftelijk en aangetekend geheel of gedeeltelijk tussentijds te beëindigen door middel van opzegging met inachtneming van een redelijke termijn, indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of aan hem, al dan niet voorlopig, surséance van betaling wordt verleend dan wel indien de overmachtsituatie als bedoeld in artikel 18 langer dan drie maanden duurt of zal gaan duren. Eventuele
betalingsverplichtingen jegens PE Projects die vallen voor het tijdstip van faillissement of surséance en/of die betrekking hebben op reeds geleverde Internetdiensten of goederen, worden onmiddellijk opeisbaar zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst noodzakelijk is.

ARTIKEL 17: WIJZIGING IN EIGENSCHAPPEN VAN INTERNETDIENSTEN
a) PE Projects is gerechtigd de technische eigenschappen van de Internetdiensten te wijzigen. Alvorens tot wijziging over te gaan zal PE Projects Opdrachtgever, met inachtneming van een redelijke termijn, van de voorgenomen wijzigingen op de hoogte stellen.

b) Opdrachtgever is bevoegd de Overeenkomst te beëindigen indien de voorgestelde wijziging(en) in de technische eigenschappen van de Internetdiensten een dermate grote verandering tot gevolg hebben op de functionaliteit van de Internetdiensten dat van Opdrachtgever redelijkerwijs geen voortzetting van de Overeenkomst verwacht kan worden. PE Projects is in dat geval niet tot enige schadevergoeding gehouden.

c) In geval van niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) wordt de nakoming door PE Projects van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de tekortkoming, zonder dat PE Projects tot enige schadevergoeding ter zake is gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is Opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens PE Projects tot aan dat moment te voldoen.

d) Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt verstaan een omstandigheid waarop PE Projects geen invloed kan uitoefenen. Niet-nakoming die het gevolg is van onder andere, maar niet uitsluitend, de volgende omstandigheden worden eveneens als niet toerekenbare tekortkoming(en) aangemerkt: stroomstoring, technische storing, niet of tijdig nakomen door Opdrachtgever of een derde van de verplichtingen die deze jegens PE Projects op zich heeft genomen en
overheidsvoorschriften.

ARTIKEL 18: OVERMACHT
a) In geval van niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) wordt de nakoming door PE Projects van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de tekortkoming, zonder dat PE Projects tot enige schadevergoeding ter zake is gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is Opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens PE Projects tot aan dat moment te voldoen.

b) Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt verstaan een omstandigheid waarop PE Projects geen invloed kan uitoefenen. Niet-nakoming die het gevolg is van onder andere, maar niet uitsluitend, de volgende omstandigheden worden eveneens als niet toerekenbare tekortkoming(en) aangemerkt: stroomstoring, technische storing, niet of tijdig nakomen door Opdrachtgever of een derde van de verplichtingen die deze jegens PE Projects op zich heeft genomen en
overheidsvoorschriften.

ARTIKEL 19: AANSPRAKELIJKHEID
a) PE Projects kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, die het gevolg is van handelen of nalaten van zijn directie, zijn personeel dan wel van door hem ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.

b) Een eventuele aansprakelijkheid van PE Projects is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door PE Projects gesloten verzekering wordt uitbetaald verhoogd met het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringspolis voor rekening van PE Projects komt. Indien en voorzover geen uitkering op grond van een verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst over de contractsperiode waarin de aansprakelijkheid van PE Projects is ontstaan, aan PE Projects verschuldigd was en voldaan heeft dan wel een maximaal bedrag van € 10.000.

c) Iedere verdergaande aansprakelijkheid van PE Projects dan in dit artikel voorzien, is uitgesloten. PE Projects aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor indirecte en/of gevolgschade, waaronder schade ontstaan door technische- of stroomstoringen, bedrijfsstagnatie, niet beschikbaarheid of onnauwkeurigheid van de geboden informatie dan wel door onvolledige of onjuiste overdracht of vermindering van kwaliteit van (bewerkte) gegevens, tenietgaan of verminking van gegevens tijdens de verwerking van deze gegevens of door verzuimen of vergissingen bij de uitvoering van overeenkomsten ontstaan door gebruik van de website van PE Projects of door de inhoud van andere websites waarnaar PE Projects elektronisch verwijst (links).Opdrachtgever zal PE Projects vrijwaren tegen aanspraken van derden ter zake.

d) Opdrachtgever vrijwaart PE Projects voor aanspraken van derden als gevolg van het uit hoofde van de Overeenkomst opnemen en uitzenden van beelden en/of geluid(en) op internet door PE Projects.

e) De medewerkers van PE Projects of door PE Projects voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden kunnen zich jegens Opdrachtgever beroepen op alle aan de Overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf partij bij de Overeenkomst.

f) 1. In alle gevallen is de termijn waarbinnen PE Projects tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.
2. In geval Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een maximum termijn van 1 (één) jaar, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan, waarbinnen PE Projects tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken.

g) Opdrachtgever verliest diens rechten jegens PE Projects en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart PE Projects tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
1. Opdrachtgever PE Projects niet binnen 8 dagen na de ontdekking van enig gebrek of na het tijdstip waarop het desbetreffende gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, per aan PE Projects gerichte aangetekende brief van het bestaan van het desbetreffende gebrek op de hoogte heeft gesteld, teneinde een onderzoek te kunnen starten;
2. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van PE Projects of van een derde namens PE Projects strijdig gebruik van het geleverde door Opdrachtgever;
3. voormelde schade is ontstaan doordat Opdrachtgever niet conform de door PE Projects of door een door PE Projects ingeschakelde derde gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld;
4. voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen informatiedragers e.d. die door of namens Opdrachtgever aan PE Projects zijn verschaft en/of voorgeschreven;
5. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van Opdrachtgever aan PE Projects;
6. voormelde schade is ontstaan doordat Opdrachtgever zelf of een derde in opdracht van Opdrachtgever werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PE Projects.

ARTIKEL 20: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
a) Alle intellectuele (eigendoms)rechten op aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde of geleverde apparatuur en programmatuur berusten uitsluitend bij PE Projects of diens licentiegevers. Aan Opdrachtgever wordt door PE Projects slechts het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht tot het gebruik van deze apparatuur en programmatuur verleend.

b) Alle intellectuele (eigendoms)rechten welke kunnen worden uitgeoefend ten aanzien van (het resultaat van) Internetdiensten komen toe aan Opdrachtgever, voorzover intellectuele (eigendoms) rechten van derden zich hiertegen niet verzetten en met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel.

c) Ingeval een Offerte niet leidt tot een Overeenkomst berusten alle intellectuele (eigendoms)rechten welke kunnen worden uitgeoefend ten aanzien van door PE Projects ten behoeve van deze Offerte opgestelde tekeningen, schema’s, modellen, berekeningen, ontwerpen etc. (nader te noemen “documentatie”) bij PE Projects. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om deze documentatie te gebruiken, te kopiëren of in enigerlei vorm aan derden ter beschikking te stellen of ter inzage te geven.

d) Indien Opdrachtgever het bepaalde in lid 3 van dit artikel overtreedt is Opdrachtgever aan PE Projects een zonder rechterlijke tussenkomst direct opeisbare boete verschuldigd van € 50.000,– per overtreding.

ARTIKEL 21: ANNULERING EN ONTBINDING
a) 1. Opdrachtgever doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij in deze mogelijkheid in deze voorwaarden uitdrukkelijk wordt gegeven dan wel annulering krachtens onderstaand artikellid is overeengekomen.
2. Het bepaalde onder sub 1 van dit lid is niet van toepassing ingeval Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

b) Annulering door Opdrachtgever is slechts mogelijk indien PE Projects daarin toestemt. Alsdan is Opdrachtgever aan PE Projects een, door PE Projects nader te bepalen, vergoeding verschuldigd. Opdrachtgever is gehouden alle kosten, schaden alsmede de gederfde winst aan PE Projects te vergoeden. PE Projects is gerechtigd de kosten, schaden en gederfde winst te fixeren en – te zijner keuze en afhankelijk van de reeds verrichte werkzaamheden – 30 tot 100% van de afgesproken prijs bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

c) Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart PE Projects ter zake.

d) Door Opdrachtgever reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

ARTIKEL 22: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
a) Op de tussen PE Projects en Opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

b) Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat PE Projects de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar PE Projects gevestigd is, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.

c) In geval Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 (één) maand nadat PE Projects aan Opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, Opdrachtgever kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.

d) Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is PE Projects gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar Opdrachtgever gevestigd is.

ARTIKEL 23: OVERIGE BEPALINGEN
a) Partijen garanderen dat zij gedurende de duur van de Overeenkomst, alsmede na het eindigen daarvan, tegenover derden geheimhouding zullen betrachten met betrekking tot alle door Opdrachtgever als vertrouwelijk gekwalificeerde gegevens, informatie en aangelegenheden waarvan zij, hun personeel of door hen ingeschakelde derden bij de totstandkoming en/of de uitvoering van de Overeenkomst kennis nemen. Geheimhouding dient ook betracht te worden voor gegevens, informatie en aangelegenheden waarvan partijen, hun personeel of door hen ingeschakelde derden bij de totstandkoming en/of de uitvoering van de Overeenkomst kennis nemen, waarvan Opdrachtgever de vertrouwelijkheid redelijkerwijs kan begrijpen zonder dat de vertrouwelijkheid expliciet is aangegeven.

b) PE Projects is gerechtigd bij de levering van Internetdiensten gebruik te maken van systemen van derden dan wel derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst.

c) Nietigheid van een van de bepalingen of leden daarvan in de Overeenkomst laat de geldigheid van de overige bepalingen dan wel de overige leden onverlet. Alsdan worden de nietige bepalingen of leden daarvan vervangen door nieuwe bepalingen of leden die zoveel mogelijk qua inhoud, bereik en doelstelling met de oude nietige bepalingen of leden overeenkomen.

download als PDF

Disclaimer

Disclaimer voor de website van PE Projects – www.peprojects.nl

download als PDF

Algemene verordening gegevensbescherming

Artikel 1. Inleidende bepalingen
1.1. De begrippen in deze Verwerkersovereenkomst die worden gedefinieerd in de AVG,hebben de betekenis zoals daarin wordt omschreven.
1.2. Waar in deze Verwerkersovereenkomst wordt gerefereerd aan een bepaling uit de Wbp, wordt per 25 mei 2018 de corresponderende bepaling uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG ”) bedoeld.

Artikel 2. Doeleinden van de verwerking
2.1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden uit deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Verantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst en voor doeleinden die met nadere instemming worden bepaald.
2.2. Verantwoordelijke bepaalt zelf welke (soorten) persoonsgegevens hij door Verwerker laat verwerken en op welke (categorieën) betrokkenen deze persoonsgegevens betrekking hebben. Verwerker heeft hierop geen invloed.
2.3. Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verantwoordelijke is vastgesteld. Verantwoordelijke zal Verwerker op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in de Verwerkersovereenkomst zijn genoemd.
2.4. De in opdracht van Verantwoordelijke te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Verantwoordelijke of de betreffende betrokkene(n).
2.5. Verantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van persoonsgegevens zoals bedoeld in de Verwerkersovereenkomst niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden. Daarnaast staat de
Verantwoordelijke ervoor in: dat de verwerking van persoonsgegevens onder één van de vrijstellingen onder de AVG valt, of wanneer dit niet het geval is er een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens heeft plaatsgevonden; en dat zij vanaf 25 mei 2018 een register zal bijhouden van de onder deze Verwerkersovereenkomst geregelde verwerkingen.
2.6. Verantwoordelijke vrijwaart Verwerker tegen alle aanspraken en claims die verband houden met het niet of niet juist naleven van de verplichtingen uit artikel 2.5.

Artikel 3. Verplichtingen Verwerker
3.1. Ten aanzien van de in artikel 2 genoemde verwerkingen zal Verwerker zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG en de AVG, worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens door Verwerker.
3.2. Verwerker zal Verantwoordelijke, op diens eerste verzoek daartoe, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst en de Wbp en AVG.
3.3. De verplichtingen van Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker.

Artikel 4. Doorgifte van persoonsgegevens
4.1. Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie.
Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie is uitsluitend toegestaan met inachtneming van de hiervoor geldende voorschriften uit de AVG en AVG.
4.2. Verwerker zal Verantwoordelijke op diens verzoek melden om welk land of welke landen het gaat.

Artikel 5. Verdeling van verantwoordelijkheid
5.1. De toegestane verwerkingen zullen door Verwerker worden uitgevoerd binnen een (semi)geautomatiseerde omgeving onder controle van Verwerker.
5.2. Verwerker is slechts verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke.
5.3. Voor alle overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval de verzameling van persoonsgegevens door Verantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door Verantwoordelijke aan Verwerker zijn gemeld, verwerkingen door derden of voor andere doeleinden, is Verwerker niet verantwoordelijk.

Artikel 6. Inschakelen van derden of onderaannemers
6.1. Verantwoordelijke geeft Verwerker toestemming om bij de verwerking van persoonsgegevens op grond van deze Verwerkersovereenkomst gebruik te maken van derden, met inachtneming van de toepasselijke privacywet- en regelgeving.
6.2. Verwerker zal Verantwoordelijke, indien Verantwoordelijke daar om verzoekt, zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde derden. Verantwoordelijke heeft het recht om tegen enige, door Verwerker ingeschakelde derden, bezwaar te maken.
6.3. Verwerker zal geen bezwaar maken op onredelijke gronden en dient het bezwaar voldoende te motiveren. Wanneer Verantwoordelijke bezwaar maakt tegen door de Verwerker ingeschakelde derden, zullen Partijen in overleg treden om tot een oplossing te komen.
6.4. Verwerker zorgt dat door haar ingeschakelde derden schriftelijk verplichtingen op zich nemen die minstens even streng zijn als de verplichtingen die op grond van de Verwerkersovereenkomst op de Verwerker rusten.
6.5. Verwerker staat in voor een correcte naleving van de in artikel 6.4 bedoelde plichten door deze derden en is bij fouten van zelf jegens Verantwoordelijke aansprakelijk alsof zij de fout(en) zelf heeft begaan.
6.6. De maximale aansprakelijkheid van Verwerker voor schade als bedoeld in artikel 6.5 is beperkt tot het in de Overeenkomst (met inbegrip van de algemene voorwaarden van Verwerker) overeengekomen bedrag.

Artikel 7. Beveiliging
7.1. Verwerker zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
7.2. Ondanks dat Verwerker conform het eerste lid van dit artikel passende beveiligingsmaatregelingen dient te treffen, kan Verwerker er niet volledig voor instaan dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Verwerker zal bij een dreiging van – of daadwerkelijk doorbreken van – deze beveiligingsmaatregelen er echter alles aan doen om verlies van persoonsgegevens zoveel mogelijk te beperken.
7.3. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Verwerkersovereenkomst ontbreekt, bewerkstelligt Verwerker dat de beveiliging voldoet aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
7.4. Verantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan Verwerker ter beschikking voor verwerking, indien Verantwoordelijke zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen.

Artikel 8. Meldplicht
8.1. In het geval van een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een aanzienlijke kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens, in de zin van artikel 34a Wbp), spant Verwerker zich in om Verantwoordelijke daarover zo snel mogelijk te informeren, maar in ieder geval binnen 48 uur nadat het datalek bekend is geworden bij Verwerker.
8.2. De meldplicht geldt enkel indien het lek daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een datalek is geweest, alsmede, voor zover deze informatie bij Verwerker beschikbaar is: wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
wat het (vooralsnog bekende of te verwachten) gevolg is;
wat de (voorgestelde) oplossing is;
contactgegevens voor de opvolging van de melding;
het aantal personen waarvan gegevens zijn gelekt, of het minimale en maximale aantal personen waarvan gegevens zijn gelekt indien geen exact aantal bekend is;
een omschrijving van de groep personen van wie gegevens zijn gelekt;
het soort of de soorten persoonsgegevens die gelekt zijn;
de datum waarop het lek heeft plaatsgevonden, of de periode waarbinnen het lek heeft
plaatsgevonden indien geen exacte datum bekend is;
de datum en het tijdstip waarop het lek bekend is geworden bij Verwerker of bij een door hem ingeschakelde derde of onderaannemer;
of de gegevens versleuteld, gehasht of op een andere manier onbegrijpelijk of ontoegankelijk zijn gemaakt voor onbevoegden; en
wat de voorgenomen en reeds ondernomen maatregelen zijn om het lek te dichten en om de gevolgen van het lek te beperken.
8.3. Verantwoordelijke beoordeelt zelf of zij de relevante autoriteiten en/of betrokkene(n) zal informeren en is zelf verantwoordelijk voor de naleving van (wettelijke) meldplichten. Indien de privacywet- en regelgeving dit vereist, zal Verwerker meewerken aan het informeren van de terzake relevante autoriteiten of betrokkenen.

Artikel 9. Afhandeling verzoeken van betrokkenen
9.1. Indien een betrokkene een van zijn wettelijke rechten wenst uit te oefenen en het verzoek hiertoe richt aan Verwerker, zal Verwerker dit verzoek doorzenden aan Verantwoordelijke. Verantwoordelijke zal vervolgens zorg dragen voor de afhandeling van het verzoek. Verwerker mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.
9.2. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van een van zijn wettelijke rechten richt aan Verantwoordelijke zal Verwerker, indien Verantwoordelijke dit verlangt, medewerking verlenen voor zover mogelijk en voor zover dit redelijk is. Verwerker mag hiervoor redelijke kosten bij Verantwoordelijke in rekening brengen.

Artikel 10. Geheimhoudingsplicht
10.1. Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Verantwoordelijke ontvangt of die Verwerker zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden.
10.2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.
10.3. Indien Verwerker wettelijk verplicht is informatie aan een derde te verstrekken, zal Verwerker de Verantwoordelijke hier zo spoedig mogelijk over informeren voor zover dat wettelijk is toegestaan.

Artikel 11. Audit
11.1. Verantwoordelijke heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke deskundige derde die aan geheimhouding is gebonden ter controle van de beveiligingseisen als overeengekomen in Artikel 7 van de Verwerkersovereenkomst.
11.2. De in artikel 11.1 bedoelde audit vindt uitsluitend plaatst bij een concreet vermoeden van misbruik welke is aangetoond door Verantwoordelijke. De door Verantwoordelijke geïnitieerde audit vindt twee weken na voorafgaande aankondiging door Verantwoordelijke plaats.
11.3. Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn ter beschikking stellen, waarbij een termijn van maximaal twee weken redelijk is.
11.4. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.
11.5. De kosten van de audit worden door Verantwoordelijke gedragen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1. Voor de aansprakelijkheid van Partijen voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Verwerkersovereenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, wordt de in de Overeenkomst (met inbegrip van de algemene voorwaarden van Verwerker) overeengekomen regeling omtrent aansprakelijkheid van toepassing verklaard.

Artikel 13. Duur en beëindiging
13.1. Deze Verwerkersovereenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking tussen Partijen. Deze Verwerkersovereenkomst kan tussentijds niet worden opgezegd.
13.2. Partijen mogen deze Verwerkersovereenkomst alleen wijzigen met wederzijdse instemming, maar zullen hun volledige medewerking verlenen om de Verwerkersovereenkomst aan te passen aan eventuele nieuwe of aangepaste privacywet- en regelgeving.
13.3. Na beëindiging van de Verwerkersovereenkomst zal Verwerker alle persoonsgegevens die bij haar aanwezig zijn vernietigen, tenzij Partijen anders overeenkomen.

download als PDF

Privacybeleid

PE Projects, gevestigd aan Cereslaan 34, 5384 VT, Heesch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

peprojects.nl Cereslaan 34, 5384 VT, Heesch 0412-855887

Persoonsgegevens die wij verwerken

PE Projects verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@peprojects.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

PE Projects verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

PE Projects neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PE Projects) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

PE Projects bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn gaat lopen na bijvoorbeeld het einde van een dienstverband, het einde van een boekjaar of het doen van een registratie.

Delen van persoonsgegevens met derden

PE Projects verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

PE Projects gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PE Projects en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@peprojects.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. PE Projects wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PE Projects neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@peprojects.nl

Cookiebeleid

1. Het gebruik van cookies

Peprojects.nl  maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer, mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.

2. Toestemming voor het gebruik van cookies

Voor het gebruik van bepaalde cookies is jouw toestemming vereist. Dit doen wij door middel van een zogenaamde cookiebanner.

3. De gebruikte type cookies en hun doelstellingen

Wij gebruiken de volgende type cookies:

Analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een anonieme cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden:

  • het aantal unieke bezoekers
  • hoe vaak gebruikers de site bezoeken
  • welke pagina’s gebruikers  bekijken
  • hoe lang gebruikers een bepaalde pagina bekijken
  • bij welke pagina bezoekers de site verlaten

4. Je rechten met betrekking tot je gegevens

Je hebt het recht op inzage, rectificatie, beperking en verwijdering van persoonsgegevens. Daarnaast heb je recht van bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens en recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door ons een mail te sturen via info@peprojects.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen we je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

5. Cookies blokkeren en verwijderen

Je kunt cookies ten alle tijden eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via je internetbrowser. Ook kun je je internetbrowser zodanig instellen dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van je browser. Als je de cookies in je browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het prettig gebruik van deze website.

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via www.youronlinechoices.eu.

Wees er wel van bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze Website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je de website helemaal niet meer kunt bezoeken. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je helemaal geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op jouw interesses en kun daardoor vaker worden herhaald.

Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser, of klik op één van de onderstaande links om direct naar de handleiding van je browser te gaan.

6. Nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene cookies

De teksten van onze website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor onze cookieverklaring. Neem deze verklaring daarom regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

In blogartikelen kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op Peprojects.nl wordt ontsloten door middel van bepaalde codes (embedded content). Denk hierbij aan bijvoorbeeld YouTube video’s. Deze codes maken vaak gebruik van cookies. Wij hebben echter geen controle op wat deze derde partijen met hun cookies doen.

Het kan ook voorkomen dat via onze websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan wijzelf niet altijd op de hoogte zijn. Kom je op onze website onvoorziene cookies tegen die je niet kunt terugvinden in ons overzicht? Laat het ons weten via info@peprojects.nl. Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.

7. Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, bijvoorbeeld wanneer onze we onze website aanpassen of de regels rondom cookies wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben neem dan contact op met info@peprojects.nl